ملاقات سفیر افغانستان با رئیس اتاق های تجارت پولند

 
گل حسین احمدی سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم وارسا روز سه شنبه مؤرخ 16 عقرب 1396 مطابق 7 نوامبر 2017 با آقای اندژی ارندرسکی     (Mr. Andrzej Arendarski) رئیس اتاق های تجارت جمهوری پولند ملاقات نمود    .
در این ملاقات رئیس اتاق های تجارت پولند و سفیر افغانستان مقیم وارسا، در مورد همکاری های تجارتی و اقتصادی بین افغانستان و پولند به تفصیل صحبت و تبادل نظر نموده و بر گسترش این همکاری ها تأکید ورزیدند    .
سفیر جمهوری اسلامی افغانستان، همچنان در در مورد     پروژه های اقتصادی ملى و منطقه یی و منابع و ذخایر غنی افغانستان معلومات لازم را ارایه نموده و از سرمایه گذاران و تاجران پولندی، برای سرمایه گذاری و     
تجارت در افغانستان، دعوت بعمل آورد    .