محترم جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رییس جمهوری