محترم امرالله صالح، معاون اول رییس جمهوری

محترم امرالله صالح، معاون اول رییس جمهوری