کارمندان سفارت

گل حسین احمدی
سفیر کبیر و نمایندۀ فوق العادۀ جمهوری اسلامی افغانستان     
      
H.E. Mr. Gul Hussain Ahmadi 
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
+48 22 88 55 410 

 محمد داود نورزی 
مستشار 
 
Mr. Mohammad Daoud Noorzai
Counsellor
Consul
+48 22 88 55 410 
  
محمد سالم زبردست 
سکرتر اول      
قونسل 
 
Mr. Mohammad Salim Zabardast  
First Secretary
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
+48 22 88 55 410 
    
فرشته مجددی 
سکرتر سوم 
 
Mrs. Freshta Mujadidi  
Third Secretary 
+48 22 88 55 410 
  
  
Administrative section: 
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 +48 22 88 55 410