پاسپورتهای جدید ماشین خوان

به اطلاع عموم هموطنان گرامی رسانیده می شود که سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم وارسا از تاریخ، 15 دسمبر 2015 صدور پاسپورتهای ماشین خوان را آغاز نموده است. آنعده از هموطنان عزیز که می خواهند پاسپورت جدید بگیرند، و یا خواهان تغییر پاسپورتهای قبلی شان به پاسپورتهای جدید می باشند، می توانند همه روزه از ساعت 9:00 الی 13:00 به این نماینده گی مراجعه نمایند. 

    دارندگان پاسپورتهای تحصیلی نیز؛ با ارائۀ نامۀ رسمی از دانشگاه مربوط شان مبنی بر ادامۀ تحصیل، می توانند پاسپورتهای شان را تبدیل نمایند.   

 

 قابل یاد آوریست که پاسپورتهای قلم نویس قابل تمدید نمی باشد.  

 

برای دریافت پاسپورت موارد زیر را در نظر داشته باشید: 

·          برای دریافت پاسپورت جدید حضور خود فرد ضرورری می باشد؛ 

·          ارائۀ سند هویت افغانی حتمی میباشد. لطفا تذکره  همراه با ترجمه آن که تایید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان شده باشد و یا سند تولد خود را (اگر تذکره ندارید پاسپورت قبلی و یا سند ازدواج که از افغانستان صادر شده و تائید وزارت امور خارجه را داشته باشد)، هنگام مراجعه با خود داشته باشید. در صورتیکه شما هیچ کدام این اسناد را ندارید، هویت شما طی مصاحبۀ حضوری تثبیت گردیده و بعداً در مورد صدور پاسپورت تصمیم گرفته خواهد شد. 

·          کاپی سند اقامت کشور مربوط ( پولند، رومانیا، لتوانیا، لاتویا، استونیا)؛  

·          سه قطعه عکس رنگه بدون چوکات با پس زمینۀ سفید، تمام رخ به اندازه   (4,5 x 4 cm)   نیاز است. عکس فوتوشاپ شده، اسکن شده و یا عکسی که از روی عکس کهنه تهیه شده باشد قابل قبول نیست. 

 

خانه پری فورم:     

  ·           فورم باید مکمل، خوانا با رنگ سیاه خانه پری و توسط شخص متقاضی امضا شود.    

  ·           ذکر نام خانوادگی (تخلص) حتمی می باشد.    

  ·           تاریخ تولد، ازخورشیدی یا میلادی یکی انتخاب و با عدد تحریر گردد.    

  ·           محل تولد دقیق باشد چون محل صدور تذکره به معنی محل تولد نه می باشد.     

  ·           درخواست کنندۀ پاسپورت از صحت خانه پری مکمل فورم، خود را مطمئن و بعد امضا نماید.    

  ·           امضا در پاسپورت چاپ می شود، نباید به خط چوکات تماس داشته باشد.    

  ·           اندازه واقعی قد به سانتی متر، حتماً درج فورم گردد.    

  ·           اصل و کاپی رنگه تذکره معتبر تابعیت همراه با ترجمه آن که تایید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان شده باشد،  پیوست نامه و فورم درخواست پاسپورت باشد. اصل تذکره دوباره قابل برگشت میباشد.    

  ·           صدور پاسپورت زمان زیادی را در بر می گیرد، لطفاً برای درخواست پاسپورت حداقل دو هفته قبل از صدور و چاپ، مراجعه نمایید.     

 

یاد آوری ضروری: 

·          عدم رعایت نکات یادشده، سبب تاخیر و یا عدم اجرای صدور پاسپورت خواهد شد و هیچگونه مسئولیتی متوجه سفارت نمی باشد. هرگاه معلومات نادرست شخص منجر به چاپ پاسپورت گردد، مسئوولیت آن بدوش شخص متقاضی بوده و برای چاپ پاسپورت دومی باید دوباره هزینۀ مکمل یک پاسپورت پرداخت گردد.       

·          اطفال زیر سن درج پاسپورت مادر و یا پدر نمی شود، برای شان پاسپورت جداگانه صادر میگردد و برای بدست آوردن پاسپورت حضور طفل ضروری است.    

·          کسانیکه خواهان تغییر تخلص خویش در پاسپورت جدید می باشند، مدارک ضروری چون نکاح خط را با خود داشته باشند.    

 

·          در صورتیکه پاسپورت شما مفقود می گردد؛ لطفاً به پلیس اطلاع داده و یک ماه بعد از درج شکایت به دفتر پلیس،  همراه با نامۀ پلیس که از عدم پیدا شدن پاسپورت شما خبر می دهد و کاپی پاسپورت به سفارت مراجعه نمایید.    

  

  قیمت پاسپورت جدید با اعتبار پنج سال مبلغ ۱۲۰ یورو میباشد که باید در حساب بانکی این نماینده گی پرداخت گردد   .    

 

معلومات حساب بانکی بخش قونسلی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در وارسا: 

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  

 00-854 Warsaw  

AL. JANA PAWLA II 17 

SWIFT: WBKPPLPP  
IBAN: PL
  

Account No: 48 1910 1048 2215 0326 6063 0003   

 

 .دریافت کنید    a passport فورم پاسپورت را از اینجا 

 

درخواست کنندۀ گرامی! 

پاسپورتهای جدید در مرکز چاپ پاسپورتها در جنرال قونسلگری محترم جمهوری اسلامی افغانستان مقیم بن-آلمان، چاپ می شود و توسط پست

به سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در وارسا فرستاده می شود. هزینۀ پستی دریافت پاسپورت از آن نمایندگی به این سفارت، از طرف

  سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در وارسا تقبل می گردد و هموطنان صرف مسوول پرداخت قیمت پاسپورت می باشند.

پس از دریافت پاسپورت های پرینت شده توسط این سفارت، با متقاضیان تماس گرفته خواهد شد تا شخصا برای دریافت پاسپورت شان به این سفارت مراجعه نمایند.

آن عده از متقاضیان که خارج از شهر وارسا در کشورهای حوزه کاری این سفارت بود وباش می کنند می توانند ازیک کمپنی پستی بخواهند تا

پاسپورت پرینت شده شان را از آدرس این سفارت برداشته و به آدرس محل سکونت شان تحویل نماید.

برای معلومات بیشتر با سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در وارسا به تماس شوید:

 

  +48 22 88 55 410نمبر تماس:

ایمیل آدرس: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

آدرس: Goplańska street 1, 02-954 Warsaw, Poland