امور قونسلی

کسب تابعیت

اعطای تابعیت از صلاحیت های رییس جمهوری اسلامی افغانستان می باشد، کسانیکه می خواهند تابعیت افغانستان را داشته باشند، می توانند به سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم وارسا مراجعه نمایند؛ این سفارت در همآهنگی با مرکز امور کسب تابعیت درخواست دهنده گان را پیش خواهد برد.

افراد ذیل می توانند تابعیت افغانستان را اخذ نمایند:

-           فرزندی که از یک پدر و مادر افغان تولد شده باشد؛ 

-           اقامت قانونی بیش از پنج سال در قلمرو جمهوری اسلامی افغانستان؛ 

-           آنعده از شهروندان خارجی که با اتباع افغانستان ازدواج نموده باشند، می توانند بدون در نظرداشت شرایط مدت اقامت، تقاضای تابعیت نمایند. 

-           طفلی که از والدین افغان و خارجی به دنیا می اید، در صورتی که شرایط ذیل را داشته باشد، تابعیت افغانستان را به دست آورده می تواند: 

·          در قلمرو افغانستان تولد شده باشد؛ 

·          در خارج ازافغانستان تولد شده اما یکی از والدینش درافغانستان اقامت دایمی داشته باشد؛ 

·          در خارج از قلمرو افغانستان تولد شده، والدینش نیز در خارج از افغانستان اقامت داشته باشند، مگر برای او درخواست تابعیت افغانستان را نموده باشند، در غیر آن تابعیت پدر اعتبار دارد؛ 

·          حین تولد وی، یکی از والدین تبعه افغانستان و دیگری هیچ تابعیتی نداشته باشد، 

-           هر گاه یکی از والدین تابعیت افغانستان را کسب نماید می تواند برای فرزندان پایین تر از 18 سالش نیز درخواست تابعیت بدهد؛ 

شرایط درخواست دهنده:

-           تکمیل کردن سن هژده ساله گی؛ 

-           درخواستی کسب تابعیت( دست نویس)؛ 

-           چهار قطعه عکس رنگه؛ 

-           سند عدم مسوولیت جرمی در افغانستان؛ 

-           خانه پری فورم کسب تابعیت( از وبسایت سفارت اخذ گردد)  

 

 

ترک تابعیت

مراحل رسمی ترک تابعیت بر اساس تقاضای تحریری درخواست دهنده در صورت تکمیل کردن شرایط ذیل در سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم وارسا آغاز می گردد:

1.         داشتن تذکره تابعیت ( در صورتیکه درخواست کننده تذکره تابعیت نداشته باشد، باید قبل ار آغاز مراحل ترک تابعیت، تذکره تابعیت اخذ نماید.) 

2.         درخواست دهنده در برابر نهادهای دولتی، غیر دولتی و شهروندان کشور مسوولیت های مالی و یا مقاولات کاری نداشته باشد؛ 

3.         درخواست دهنده در برابر دولت افغانستان وجایب و مکلفیت های اجرا نشده، نداشته باشد؛ 

4.         درخواست دهنده به جرایم جنحه و جنایت متهم نبوده و تحت پیگرد عدلی قرار نداشته و مدت محکومیت سپری نشده در حبس نداشته باشد؛ 

5.         ترک تابعیت شخص خطری به امنیت ملی نداشته باشد؛ 

 

·          درخواست دهنده  باید شخصا به سفارت افغانستان همراه با تذکره، اسناد اقامت کشور دومی و در خواست کتبی، و شش قطعه عکس رنگه جهت آغاز مراحل ترک تابعیت حضور یابد.

·          درخواست دهنده باید یک تن از اقوام و یا دوستانش را در کابل جهت طی مراحل رسمی ترک تابعیتش معرفی نماید. 

·          لطفا قبل از حضور در سفارت، فورم ترک تابعیت را از اینجا دانلود و به صورت دقیق به شکل قلمی خانه پری نماید.

یادداشت:

1.         منظوری ترک تابعیت از صلاحیت های رییس جمهوری بعد تصویب شورای وزیران می باشد. بنابر این طی مراحل آن زمان بیشتری را در بر خواهد گرفت. سفارت افغانستان مقیم وارسا صلاحیت تائید

آن را بدون منظوری شورای وزیران و فرمان رییس جمهوری اسلامی افغانستان، ندارد.  

2.         نظر به قانون تابعیت جمهوری اسلامی افغانستان، بعد از ترک تابعیت والدین، فرزندانی که سن پایین تر از هجده ساله نیز نظر به قانون تابعیت افغانی خویش را از دست می دهند.  

3.         هر گاه یکی از والدین تابعیت خود را ترک نماید و دیگری هنوز تابعیت افغانی خود را داشته باشد، بر تابعیت فرزندان تاثیری ندارد.  

 

 

تصدیق عدم مسوولیت جرمی

 

تصدیق عدم مسوولیت جرمی باید در افغانستان تهیه گردیده بعد از تائید وزارت امور خارجه، از سوی این سفارت تائید می گردد.

آنعده از شهروندان افغانستان که خواهان تهیه تصدیق عدم مسوولیت جرمی از افغانستان هستند می توانند درخواستهای شان را به سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم وارسا تسلیم نمایند. این سفارت، درخواست متقاضی را همراه با مشخصات وی به مرکز ارسال نموده و بعد از تائید آن در مراجع ذیربط کشور، به کشور میزبان اطلاع خواهد داد. اتباع خارجی که در افغانستان اقامت داشته اند، و می خواهند سند عدم مسوولیت جرمی برای مدت اقامت شان داشته باشند، نیز شامل ای کتگوری می شوند.

انعده از شهروندان افغان که در خارج تولد یافته  و به منظور مسافرت به کشور سومی نیاز به تائید عدم مسوولیت جرمی شان دارند، در صورت ضرورت تائید سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم وارسا ، این سفارت بعد از طی مراحل آن در کشور محل اقامت سند متذکره را تائید خواهد کرد.

جهت تهیۀّ سند عدم مسوولیت جرمی به معلومات ذیل نیاز است:

1-      نام و تخلص 

2-      نام پدر  

3-      نام پدرکلان 

4-      شماره، صفحه و جلد تذکره؛ 

5-      معلومات مکمل( قریه، ولسوالی/ ناحیه و ولایت) سکونت اصلی 

6-      معلومات مکمل( قریه، ولسوالی/ ناحیه و ولایت) سکونت فعلی؛ 

7-      کاپی تذکره؛ 

8-      کاپی پاسپورت ( برای شهروندان خارجی) 

9-      کاپی ویزۀ افغانستان و مهر های ورودی و خروجی ( برای شهروندان خارجی)؛  

10-   چهار قطعه عکس رنگه 

 

 

سند تولد:

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان برای آنعده از شهروندان افغان در صورتی سند تولد صادر می نماید که درخواست کننده دارای یکی از اسناد ذیل باشد:

-           سندی که نشان دهد درخواست کننده شهروند افغانستان است ( تذکره و یا پاسپورت افغانی)؛ 

-           سند تولد صادر شده از یکی از شفاخانه ها و یا ادارۀ ثبت احوال نفوس افغانستان با ترجمه و مهر تائیدی ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه، 

-           اصل و یا ترجمۀ سند تولد تهیه شده در پولند با مهر تائیدی وزارت امور خارجه پولند؛ 

-           اصل سند تولد یا ترجمۀ آن از کشور سومی بعد از تائید آن در نماینده گی سیاسی و قونسلی آن کشور در پولند؛ 

-           اصل سند تولدی و یا ترجمۀ آن که در کشور سومی از تهیه و از سوی نماینده گی سیاسی و قونسلی جمهوری اسلامی افغانستان در آن کشور تائید شده باشد؛ 

-           سندی که هویت پدر و مادر درخواست کننده را تائید نماید( سند ازدواج والدین، تذکره)؛ 

 

سند تولد در صورتیکه مهر تائیدی ریاست امور قونسلی وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان را داشته باشد، رایگان و در غیر آن در بدل ده (10) یورو تهیه می گردد.

 

وکالتنامه

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم وارسا تقاضای شهروندان افغانستان برای تهیۀ وکالتنامه ها را، که در کشور های پولند، رومانیا و لتوانیا مقیم می باشند می پذیرد. برای تهیه وکالتنامه حضور موکل/ موکلان و شاهدان حتمی می باشد.

برای تهیه وکالتنامه به اسناد ذیل نیاز است:

1.        کاپی تذکره و اسناد اقامت موکل/ موکلان و شاهدان، 

2.        کاپی تذکره وکیل؛ 

3.        دو قطعه عکس موکل/ موکلان، شاهدان و وکیل؛ 

4.        درخواست کتبی موکل/ موکلان که در آن در موضوع وکالتنامه و صلاحیت های وکیل ذکر شده باشد؛ 

5.        در صورتیکه موضوع وکالتنامه جایداد باشد، کاپی سند/ قباله جایداد؛ 

6.        رسید بانکی پرداخت محصول قونسلی؛ 

 

نوت: در صورتیکه موضوع وکالتنامه جایداد مورثی بوده و مورث فوت شده باشد، باید قبل از تهیه وکالتنامه سند حصر وراثت تهیه گردد.   

محصول تهیه وکالتنامه یک صد و بیست و پنج (125) یورو بوده و باید به حساب بانکی سفارت پرداخت گردد.  

 

 

 وثیقۀ حصر وراثت:

وثیقۀ حصر وراثت به اثر تقاضای کتبی وارث/ وارثان و یا وکیل قانونی وی/ آنها تهیه می گردد. برای تهیه وثیقه حصر وراثت به حضوروارث/ یکی از وارثان، در صورتیکه همه نمی توانند حضور داشته باشند؛ حضور سه تن اقرار کننده و دو تن شاهد ضروری می باشد. برای تهیه این وثیقه به اسناد ذیل نیاز است:

1.        اسناد هویت وارث/ وارثان، شاهدان و اقرار کننده گان؛ 

2.        سند هویت و سند وفات فرد متوفی؛ 

3.        دو قطعه عکس فرد متوفی، وارثان، شاهدان و اقرار کننده گان؛ 

4.        رسید بانکی پرداخت محصول قونسلی؛ 

محصول تهیه وثیقۀ حصر وراثت یک صد و بیست و پنج (125) یورو بوده و باید به حساب بانکی سفارت پرداخت گردد.

 

وثیقه مجردی:

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان برای آنعده از شهروندان افغانستان که قبل از تکمیل سن هزده ساله گی افغانستان را ترک کرده باشند در صورت تکمیل نمودن شرایط و  اسناد ذیل وثیقۀ مجردی صادر می نماید:

1.        در صورتیکه درخواست کننده بتواند سندی که اقامتش در کشور دومی قبل از سن هژده ساله گی را تائید کند؛ ارائه نماید بعد از اقرار سه تن اقرار کننده و شهادت دو تن شاهد؛  

2.        در صورتیکه قبل از تکمیل سن هژده از افغانستان مهاجرت نموده، بعداً در کشور سومی اقامت اختیار کرده، در صورت ارائۀ سند معتبر اقامت و تجرد در همان کشور،  

در صورتیکه درخواست کننده یکی از شرایط و اسناد ذیل را نداشته باشد، باید وثیقۀ مجردی را در افغانستان تهیه نماید؛ این سند بعد از طی مراحل و تائید وزارت امور خارجه، از سوی این نماینده گی به صورت مجانی تائید خواهد شد.

 

محصول تهیه وثیقۀ مجردی پنجاه (50) یورو بوده و باید به حساب بانکی سفارت پرداخت گردد.