ملاقات سفير افغانستان با رئيس بخش آسيا و اقيانوسيه وزارت امور خارجه لتويا

 
ريگا- لتويا- جمعه ٢٧ جدی ١٣٩٨

گل حسين احمدى سفير غير مقيم جمهورى اسلامى افغانستان در جمهورى لتويا با خانم ليگيتا داويدوا رئيس بخش آسيا و اقيانوسيه وزارت امور خارجه جمهورى لتويا، در مقر وزارت امور خارجه اين كشور، ملاقات نمود.
در اين ملاقات سفير افغانستان و رئيس بخش آسيا و اقيانوسيه وزارت امور خارجه لتويا، در مورد تحكيم و توسعه همكارى هاى دو جانبه ميان افغانستان و لتويا در زمينه هاى سياسى، اقتصادى، تحصيلات عالى، ترانسپورت و همچنان حمايت متقابل در سازمان ملل متحد، به تفصيل بحث و تبادل نظر نمودند.
همچنان در جريان اين ملاقات سفير افغانستان، مسوده يادداشت تفاهم بين وزارت تحصيلات عالى جمهورى اسلامى افغانستان و وزارت معارف و علوم جمهورى لتويا را نيز به رئيس بخش آسيا پسفيك و اقيانوسيه وزارت امور خارجه لتويا تسليم نموده و در زمينه نهايى شدن و امضاى اين يادداشت تفاهم، خواستار همكارى وزارت امور خارجه و وزارت معارف و علوم لتويا گرديد.
در اين ملاقات مسئول دسك افغانستان و كشور هاى جنوب آسيا در رياست آسيا پسفيك و اقيانوسيه وزارت امور خارجه لتويا نيز اشتراك نموده بود    .